Get Adobe Flash player

Kontakt

18-402 Łomża
ul. Wojska Polskiego 113
tel.
(86) 216 57 24
(86) 216 53 03

e-mail:
edu@praca.org.pl szkolydladoroslych@praca.org.pl

Calendar


« Wrzesień 2018 »
Po Wt Sr Cz Pt So Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Technik administracji

Tematy prac pisemnych:

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej– nauczyciel: Bogusława Romanowska

semestr I

 1. Miary przeciętne (opis i graficzna prezentacja danych)
 2. Rola państwa w gospodarce – gospodarka rynkowa
 3. Polityka fiskalna w Polsce

 semestr II

 1. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce.
 2. System opodatkowania przedsiębiorstw
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska

semestr III

 1. Formy oszczędzania i inwestowania pieniędzy
 2. Koszty i przychody działalności gospodarczej
 3. Strategie marketingowe

Finanse publiczne– nauczyciel: Bogusława Romanowska

semestr III

 1. Pieniądz w gospodarce
 2. Samorządowe zakłady budżetowe
 3. Agencje wykonawcze – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

semestr IV

 1. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa
 2. Dochody budżetowe samorządu terytorialnego
 3. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania

Podstawy prawa pracy – nauczyciel: Bogusława Romanowska

semestr I

 1. Stosunek pracy – charakterystyka ogólna
 2. Charakterystyka podstawowych rodzajów umów o pracę
 3. Urlopy pracownicze i ich klasyfikacja

semestr II

 1. Wynagrodzenie za pracę
 2. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych
 3. Przepisy dotyczące zakazu konkurencji oraz ochrony danych osobowych

semestr III

 1. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z BHP

semestr IV

 1. Druk ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia
 2. Druk ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczenia
 3. Roszczenia ze stosunku pracy i sposoby ich rozwiązywania
 4. System ubezpieczeń społecznych

Podstawy przedsiębiorczości– nauczyciel: Bogusława Romanowska

semestr I

 1. Komunikacja społeczna
 2. Budżet państwa
 3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

semestr II

 1. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Rodzaje bezrobocia.
 3. Polska w Unii Europejskiej.

Postępowanie w administracji – nauczyciel: Bogusława Romanowska

Semestr I

 1. Pojęcie, zakres i funkcje postępowania administracyjnego
 2. Właściwości organów biorących udział w postępowaniu administracyjnym

Semestr II

 1. Skutki wniesienia i cofnięcia odwołania
 2. Ugoda administracyjna

Semestr III

 1. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
 2. Sądowa kontrola administracji

Semestr IV

 1.  Postępowanie zabezpieczające
 2.  Struktura organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Wykonywanie pracy biurowej– Marta Baczewska

semestr I

 1.  Wymień i omów podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 3. Środki wykorzystywane do organizacji i archiwizacji biura

Sem. II

 1. CV
 2. Sprawozdzanie

Sem IV

 1. List motywacyjny
 2. Protokół z wybranego zdarzenia.

Podstawy prawa cywilnego

Sem. I

Omów pojęcie zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych.

Sem.II

Scharakteryzuj solidarność czynną i bierną w świetle kodeksu cywilnego.

Sem. III

Omów umowę najmu i dzierżawy. Wskaż podobieństwa i różnice.

Sem. IV

Omów i porównaj zagadnienie rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wskaż na uprawnienia jakie wynikają z tytułu rękojmi i gwarancji.


Podstawy prawa administracyjnego

Sem. I

Omów pojęcie i rodzaje stosunku administracyjnego. Wskaż sposoby jego nawiązania.

Sem. II

Akt administracyjny – omów pojęcie i wskaż sposoby jego klasyfikacji.

Sem. III

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.

Sem. IV

Omów pojęcie kontroli administracji publicznej wskazując jej zadania, rodzaje, cechy i system oraz wskaż różnice między kontrolą, a nadzorem.

Dodaj komentarz