Tuesday 22 September 2020

AKTUALNOŚCI

Regulamin Nauki Zdalnej

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie,

W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca, 2020r. pragniemy poinformować, że wspólną decyzją Organu Prowadzącego Szkoły, Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej od 25 marca rozpoczynamy formalnie proces kształcenia zdalnego poprzez witrynę internetową www.facebook.com. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez Naszą Szkołę Regulaminem Nauki Zdalnej:

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA  EDUKACJI I RYNKU PRACY

 

Szkoła Branżowa I Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży

 

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W OKRESIE 25.03-10.04.2020r.

I. Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

II. Postanowienie

W odniesieniu do w/w  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pragniemy poinformować, że wspólną decyzją Organu Prowadzącego Szkoły, Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej rozpoczynamy formalnie proces kształcenia zdalnego poprzez witrynę internetową www.facebook.com.

III. Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu ankiet skierowanych do nauczycieli, rozeznaniu przez wychowawców poszczególnych klas możliwości technicznych oraz preferencji uczniów naszej szkoły, zdecydowaliśmy się na pracę zdalną poprzez popularną witrynę internetową www.facebook.com. Z informacji przekazanych przez wychowawców wszystkich klas wynika, że wszyscy uczniowie naszej szkoły mają techniczną możliwość brania udziału w zajęciach online, w oparciu o w/w portal internetowy.

 

IV. Proces nauczania

a) Każdy nauczyciel zobowiązany jest do utworzenia internetowych grup edukacyjnych, gdzie systematycznie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. umieszczane będą  zadania, karty pracy, autorskie prezentacje, pliki edukacyjne, prace domowe, testy, źródła internetowe oraz tematy zgodne z przygotowanymi na początku roku szkolnego planami nauczania, będące kontynuacją ich realizacji.

b) Członkami grupy mogą być jedynie uczniowie i nauczyciele Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży.

c) Dopuszcza się oferowanie zajęć tzw. online- „na żywo”, podczas których uczniowie będą mieli okazję na żywo brać udział w poszczególnych zajęciach, na których omawiane będą treści wynikające z Podstawy Programowej przypisanej odpowiednio dla każdej z klas.

d) Dopuszcza się udział w dyskusjach, zadawanie pytań oraz udzielanie na nie odpowiedzi przez nauczycieli.

e) Na forum obowiązuje kultura, dyskutujemy w sposób merytoryczny i bez obrażanie siebie wzajemnie. W przypadku niestosownego zachowania się w panelach dyskusyjnych dopuszcza się ukaranie ucznia poprzez odnotowanie uwagi, która przepisana zostanie do szkolnego dziennika po formalnym powrocie do szkoły i zakończeniu pracy zdalnej.

f) Uczniowie zobligowani są do nadsyłania prac domowych oraz testów na adres mailowy podany przez danego nauczyciela.  Pliki te powinny być podpisane tytułem zadania oraz imieniem i nazwiskiem, np. budżet_Anna_Kowalska

g) Każdy z nauczycieli zobowiązuje się do realizacji adekwatnej liczby godzin, która obowiązywałaby w standardowym kształceniu w jednostce szkolnej.

h) Monitorowanie postępów uczniów,  weryfikacja wiedzy i ich umiejętności odbywać się będzie poprzez wykonywanie umieszczonych na poszczególnych grupach edukacyjnych zadań, referatów, testów oraz kart pracy, które uczniowie zobligowani będą o nadsyłanie we wcześniej ustalonym przez nauczyciela terminie. Dopuszcza się jednocześnie zmianę terminu wykonania zadań za zgodą nauczyciela na prośbę klasy lub indywidualnego ucznia, który z przyczyn losowych nie miał możliwości ich nadesłania w pierwszym terminie.

i) Punktowany będzie udział w dyskusjach pod postami co będzie mieć wpływ na ocenę za aktywność.

j) Dopuszcza się proponowanie przez uczniów tematów dyskusji na grupach, które udostępnione zostaną dopiero po uzyskaniu zgody przez nauczyciela.

k) Proponowane oceny za wykonane zadania będę wysyłane indywidualnie każdemu członkowi grupy mailem zwrotnym odpowiedzi. Zebrane oceny umieszczone zostaną w szkolnych dziennikach lekcyjnych w najszybciej możliwym terminie umożliwiającym powrót do szkoły.

l) Sposób klasyfikacji wszystkich uczniów uzależniony będzie od terminu powrotu do standardowego sposobu kształcenia w placówce oświatowej.

m) Poza czynnym uczestnictwem w procesie zdalnego uczenia, każdy uczeń oraz rodzic będzie miał możliwość komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami naszej Szkoły poprzez komunikator messenger, email lub drogą telefoniczną. Tymi sposobami będzie można uzyskać odpowiedzi na zadane pytania oraz wszelkie wątpliwości dotyczące chociażby postępów w nauce.

n) W przypadku nagłego braku możliwości z przyczyn technicznych kontynuowania nauki zdalnej, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania wychowawcy klasy w celu ustalenia dalszej możliwości współpracy.

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły,

Grzegorz Filipkowski

 

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.