"Staszicówka" będzie kształcić przyszłych strażaków

 Zapraszamy do zapoznania się NOWYM PROFILEM KSZTAŁCENIA
- PROFILEM POŻARNICZYM!

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Szkoła realizuje cele i zadania, wynikające z przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, uzdolnień i zainteresowań uczniów, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, podejmowanie dalszego kształcenia, przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy,
  2. zapewnia uczniom, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki i respektując chrześcijański system wartości, warunki niezbędne dla ich pełnego rozwoju osobowego,
  3. kształtuje postawy przedsiębiorczości, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym i przygotowuje uczniów do samokształcenia i świadomego planowania kariery zawodowej,
  4. rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury, Europy i Świata,
  5. kształtuje postawy prozdrowotne,
  6. przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

Specyfikę naszej szkoły poznasz klikając TU  lub z wywiadu umieszczonego poniżej

 

 

 

 

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next