Koła zainteresowań

ROK SZKOLNY

2019/2020

 

 

Koło Żywego Słowa:           

Opiekun: p. Emilia Salamon

     Koło Żywego Słowa jest doskonałą alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego. Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię młodzież lepiej rozumie i docenia pracę innych ludzi, rozwija swoje zainteresowania oraz umacnia wiarę we własne siły. Poziom osiągniętych przez uczniów wiadomości i umiejętności na zajęciach koła teatralnego nie jest sprawdzalny za pomocą sprawdzianów czy testów. Podsumowaniem zajęć są wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność. Uczestnicy Koła Żywego Słowa zadebiutowali podczas Święta Edukacji Narodowej w spektaklu parodiującym radę pedagogiczną. Kolejnym zrealizowanym przez nich przedsięwzięciem było współczesne przedstawienie bożonarodzeniowe pt.: „Jasełka bez szopki”. Obecnie zaczęli już intensywną pracę nad spektaklem z okazji Dnia Kobiet.

     Zajęcia w ramach koła realizowane były z udziałem następujących uczniów zasadniczej szkoły zawodowej: Milena Kordal, Sylwia Pianka, Justyna Plona, Malinowska Kamila, Czarkowska Natalia, Grzeniecka Natalia, Święczkowski Adrian, Dominik Pijanowski, Sylwia Dmochowska, Emilia Chojnowska, Julia Wojciechowska, Nowacka Natalia oraz uczniów klasy trzeciej gimnazjum: Macieja Bućkowskiego i Łukasza Chętnickiego. 

 

 

Koło MATEMATYCZNE:   

 

 

Opiekun: p. Marcin Długokencki

Czym się zajmujemy:

- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych wśród uczniów;
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
- doskonalenie sprawności rachunkowej;
- kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
- pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
- rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie łamigłówek i krzyżówek matematycznych;
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, analizowania i wnioskowania;
- kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania;
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
- kształcenie umiejętności wykorzystania komputera do nauki matematyki.

 

                           


   

 

 

Szkolne Koło Sportowe:            


Opiekun: mgr Adam Modzelewski                               

 

Prowadzone zajęcia:

 • Zajęcia odchudzające dla dziewcząt i chłopców,
 • Zajęcia usprawniające – zwiększenie zakresu ruchu, stabilizacje stawów,
 • Ćwiczenia korekcyjne,
 • Stretching,
 • Nauka i doskonalenie prawidłowej techniki ćwiczeń klasycznych tj. wyciskanie leżąc, przysiad, ciąg martwy, podciąganie na drążku,
 • Pogadanki o zdrowym odżywianiu.

 

Chcesz być sprawniejszy, dążysz do wymarzonej sylwetki, masz wadę postawy, chcesz aktywnie spędzić czas.

Przyjdź i zrób coś dla siebie i swojego zdrowia !!!

 

Nasz Patron

 

          Stanisław Staszic urodził się w rodzinie mieszczańskiej (ojciec i dziadek byli burmistrzami Piły). Po ukończeniu szkół w Poznaniu, uzyskał święcenia i w 1778 został duchownym. Dalsze wykształcenie uzyskał w latach 1779-1781 we Francji i Niemczech. Jeszcze dwukrotnie w latach 1790-1791 oraz 1794-1797 wyjeżdżał za granicę. Wg kroniki parafii pw. św. Katarzyny w Czernięcinie w latach 1788-1791 był proboszczem w Turobinie. Był wychowawcą synów eks-kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. 

         W celach naukowych podróżował po kraju, prowadząc badania geologiczne. Pełnił funkcje państwowe i społeczne. Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Filozof, głoszący monistyczną koncepcję rozwoju świata. Działał na rzecz poprawy położenia chłopów, w 1812, w folwarku Jarosławiec (koło Uchań) zakłada Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, stając się tym samym prekursorem w dziedzinie spółdzielczości w Polsce (w 1816 dołączył folwark dziekanowski, a w 1817 folwark hrubieszowski – mieszczanie posiadający własne majątki nie zgodzili się na włączenie miasta do Towarzystwa). 
         Pod względem ideowym skłaniał się ku fizjokratyzmowi oraz panslawizmowi (szczególnie po 1815). Zwolennik gruntownych reform systemowych w I Rzeczypospolitej, w okresie Sejmu Wielkiego wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez parlament. Od 1808 prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, po 1818 założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie. W latach 1807- 1812 członek Izby Edukacyjnej, od 1815 Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego. Współorganizator szkoły uniwersyteckiej w Warszawie (1816) oraz Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając także jako geolog i badacz natury (w 1825 opublikował informacje o Górach Izerskich i Karkonoszach). W latach 1816-1824 pełnił funkcję dyrektora generalnego Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa Kongresowego. Przygotował wówczas plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił eksploatację węgla kamiennego ze złoża Reden na terenie obecnej Dąbrowy Górniczej. Z inicjatywy Staszica powstało wiele obiektów przemysłowych, m.in. pierwsze w Królestwie Polskim huty cynku (4 huty o wspólnej nazwie "Konstanty" – 1816-1822) oraz ośrodki hutnictwa żelaza. Był mecenasem i promotorem wynalazcy Abrahama Sterna. Pochowany na terenie należącego do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii bł. Edwarda Detkensa (dawny kościół Kamedułów), znajdującego się na warszawskich Bielanach przy ul. Dewajtis 3. W pogrzebie duchownego uczestniczyło 14 tys. warszawiaków. Zgodnie z ostatnia wolą zmarłego część jego majątku – 800 tys. zł została podzielona po 200 tys. zł między fundusze założycielskie domu zarobkowego dla ubogich i Szpitala Dzieciątka Jezus, a reszta na pomnik Mikołaja Kopernika, Instytut Głuchoniemych i Szpital Marcinkanek. Przez niemal cztery lata po śmierci Staszica jego grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i członków ruchów patriotycznych. W 1816 odznaczony został on Orderem Orła Białego.

 

Stypendium

Załącznik do uchwały Nr 300/XL/05

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 marca 2005 r. z późn. zm.

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży

 

 

rozdział i

rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy.

§ 1

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 2

Pomoc udzielana jest w ramach zadań własnych miasta z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 3

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  może być udzielona zamieszkałym  na terenie Miasta Łomży:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży       i dla dorosłych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów  pracowników  służb społecznych  -  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,    o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo       ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży          i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4

Stypendium szkolne może zostać udzielone uczniowi, o którym mowa w §3, zamieszkałemu             na terenie Miasta Łomży, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) niepełna rodzina.


 

§ 5

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem § 6.

    § 6

1.W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem.

2. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

rozdział II

formy pomocy materialnej

§ 7

1. Stypendium szkolne udzielane będzie w formie refundowania udokumentowanych całkowitych        lub częściowych kosztów związanych z:

a) udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b) zakupem podręczników, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;

c) zakwaterowaniem w bursie lub na stancji ucznia szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, którzy uczą się poza miejscem zamieszkania;

d) zakupem biletów miesięcznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,      którzy uczą się poza miejscem zamieszkania;

e) zakupem biletów miesięcznych komunikacji miejskiej w Łomży;

f) zakupem ubrania i obuwia przeznaczonego na zajęcia sportowe;

2. W sytuacjach szczególnych, gdy Prezydent Miasta Łomży uzna, że żadna z wyżej wymienionych form nie jest celowa, to pomoc materialna może być udzielona w formie świadczenia pieniężnego.

§ 8

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

rozdział iii

tryb i sposób  przyznawania o pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


 

§ 9

1. W przypadku uczniów szkół, dla których organem dotującym jest Miasto Łomża wniosek              o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust.1 udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie wypełniania wniosku, opiniuje wniosek, sprawdza go pod względem formalnym oraz weryfikuje poprawność obliczonej przez wnioskodawcę wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

3.Dyrektor wyżej wymienionej szkoły, przekazuje wykaz uczniów uprawnionych do ubiegania się      o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do regulaminu, do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży w terminie do 24 września danego roku szkolnego.

4.Wykaz o którym mowa w ust. 3 będzie podstawą do wydania decyzji, o których mowa w §10 ust.1.

5.W przypadku uczniów, którzy uczęszczają do szkół nie wymienionych w ust.1 wnioski                   o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży, który sporządza wykaz uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne.

6.Wydział na podstawie wykazów, o których mowa w ust.3 i ust.5 przygotowuje informację                o rozmiarze zawnioskowanych potrzeb pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta  Łomży.

§ 10

1. Prezydent Miasta Łomży przyznaje lub odmawia przyznania stypendium szkolnego w drodze decyzji administracyjnej.

2./Skreślony/

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać:

1) rodzice ucznia lub pełnoprawni opiekunowie;

2) pełnoletni uczeń;

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

4. Stypendium może zostać przyznane uczniowi przez Prezydenta Miasta Łomży z urzędu.

5.Wzór wniosku o stypendium określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

6.Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosków         

    nie podlegają opłacie skarbowej.

 

§ 11

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się:

1) stosowne  zaświadczenia lub  oświadczenia o wysokości dochodów rodziny, z zastrzeżeniem      pkt. 2.

2) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta                ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,         które uwzględnia  miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

3) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina obok dochodów wynikających ze stosunku pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, korzysta również               ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, obok zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 12

Dochód ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny, lub na podstawie wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny oraz o miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej, gdy rodzina korzysta z takiej pomocy w Ośrodku.

§ 13

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, składa się do 15 września danego roku szkolnego,     a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych           i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony    po upływie terminu, o którym mowa w ust.1. Za uzasadniony przypadek uważa się przede wszystkim nagłe, znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia powodujące długotrwałe obniżenie dochodów na osobę w rodzinie spowodowane długotrwałą chorobą, śmiercią jednego z rodziców lub opiekunów, zdarzenia losowe powodujące straty w gospodarstwie domowym, utratą pracy przez rodziców lub opiekunów prawnych, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez rodziców          lub opiekunów prawnych.

§ 14

1. Prezydent Miasta Łomży po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa przekazuje środki             w odpowiedniej wysokości  na konta poszczególnych szkół.

2. Dyrektor szkoły  o której mowa w  § 9 ust. 1 dokonuje wypłat i rozliczeń stypendiów w oparciu     o decyzje, o których mowa w  § 10 ust.1.

3. Dyrektor szkoły o której mowa w § 9 ust. 1 zobowiązany jest do przekazywania stypendiów           w określonej  w decyzji formie i terminie, rozliczania otrzymanych środków, przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów jego szkoły, składania zestawień i sprawozdań z realizacji świadczeń.  

§ 15

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń /słuchacz/ otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Łomży o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Prezydent Miasta Łomży może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

ROZDZIAŁ  IV

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM ORAZ FORMY PŁATNOŚCI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§ 16

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania                  się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy      z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm./.

2. Wysokość dochodu ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust . 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90C ust.3 ustawy o systemie oświaty.

3.Maksymalna wysokość stypendium szkolnego nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwu krotność  kwoty, o której mowa  w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada   2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992).

4.Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy.

§ 17

1. Miesięczną wysokość kwoty stypendium w pełnej wysokości, określa  na dany rok szkolny                w zarządzeniu Prezydent Miasta Łomży w zależności od rozmiaru  potrzeb pomocy materialnej uczniów  i wielkości przekazanej na ten cel dotacji  celowej z budżetu państwa, a także wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie  na pomoc materialną.

§ 18

1.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż                10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym.

2. W zależności od formy stypendium, wypłata świadczenia może być realizowana jednorazowo, miesięcznie lub kwartalnie z tym, że wysokość stypendium szkolnego w  danym roku nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90d. Ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy       o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 19

1. Pomoc materialna w formach, o których mowa w  § 7 ust. 1, może być realizowana także poprzez zwrot wydatków:

a) po przedstawieniu imiennych rachunków, faktur i innych dowodów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki,       

b) dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie,

c) imiennych biletów miesięcznych,

w formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia /słuchacza/.

2. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są            w formie wypłaty gotówkowej z kasy szkoły lub placówki, lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

 

 § 20

 

     Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jej przyznaniu.

                                                                                   § 21

Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku  stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki w szkole.

ZASIŁEK SZKOLNY

   § 22

Formą zasiłku szkolnego może być:

a) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

                                                                              § 23

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, o którym mowa w § 3, zamieszkałemu na terenie Miasta Łomży, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego typu:

a) choroba,

b) śmierć jednego z rodzicowi lub opiekunów ucznia,

c) straty w gospodarstwie domowym wynikłe ze zdarzeń losowych m. in.  takich jak: powódź, pożar, huragan, itp.,

d) inne, lecz uzasadnione okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę ucznia.

                                                                              § 24

1. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub dochodów uzyskiwanych przez słuchacza.

 

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku               o przyznanie zasiłku szkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego mogą składać:

    1) rodzice lub prawni opiekunowie,

    2) pełnoletni uczniowie,

    3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

4. Zasiłek szkolny może również zostać przyznany przez Prezydenta Miasta Łomży  z urzędu.

                                                                              § 25

Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Łomży po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.

                                                                                                                                                                                    § 26

                                                                                                                                                                                            

1. Do analizowania złożonych wniosków o  udzielenie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym  w formie stypendium szkolnego i  zasiłku szkolnego  Prezydent Miasta  Łomży  powołuje komisję.

 

1a. Skład komisji, tryb jej pracy  oraz szczegółowe zadania  zostaną określone w zarządzeniu       

     Prezydenta Miasta Łomży powołującym komisję.

 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

3. Zasiłek przyznaje Prezydent Miasta Łomży w formie decyzji administracyjnej, w której określa termin wypłaty.

 

 4. Wypłaty zasiłku szkolnego przyznanego w formie o której mowa w § 22 pkt. b, dokonuje się do kwoty przyznanego zasiłku, na podstawie przedłożonych imiennych rachunków, faktur i innych dowodów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki na cele określone w § 7 ust.1.

 

5. Wzór wniosku o zasiłek określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

rozdział v

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

1)      „uczeń”- odpowiednio : uczeń, słuchacz lub wychowanek placówki, o których mowa w §3;

2)      „szkoła” - odpowiednio: szkoła, kolegium lub ośrodek, o których mowa w §3;

3)      „dyrektor” - odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium , ośrodka, o którym mowa w §3;

4)      „miejsce zamieszkania” - miejscowość, w której  osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu; miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską lub opieką jest miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów;

5)      „rodzina” - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

6)      „zdarzenie losowe” - przypadki siły wyższej oraz klęsk i innych zdarzeń spowodowane działaniem żywiołów lub sił przyrody, a także działanie człowieka mogące być uznane          za zdarzenie losowe dla innego człowieka;

7)      „Wydział” - Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży.

     

 

 

 

                                      

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA(podanie do pobrania) i (podanie do wypełnienia elektronicznego)

TECHNIKUM FRYZJERSKIE(podanie do pobrania) i (podanie do wypełnienia elektronicznego)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o profilu medyczno-kosmetycznym - (podanie do pobrania) i (podanie do wypełnienia elektronicznego)

 

Podania do wyżej wymienionych szkół można pobrać, wydrukować i dostarczyć do kancelarii szkół lub wypełnić elektronicznie i przesłać na adres mailowy naszej szkoły - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół powinni dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (oryginał)
 • zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego lub ze szkoły podstawowej (oryginał)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 • 2 fotografie

 

Składanie dokumentów odbywa się w terminie do 30 czerwca br.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń kandydatów

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next