Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

       

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionej szkoły powinien dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły pobierz,
  • dwie fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.


Składanie dokumentów odbywa się w terminie do 30 czerwca br.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  • kolejność zgłoszeń kandydatów.


Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają:

  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


Branżowa Szkoła II Stopnia rozpocznie działalność 1 września 2020 roku.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność 1 września 2017 roku. Utworzono klasę siódmą dla uczniów z trudnościami w nauce. Jest to klasa z przygotowaniem do określonej pracy w wybranym zawodzie. Uczeń może wybrać jeden z poniższych zawodów:

- fryzjer

- piekarz

- cukiernik

- mechanik pojazdów samochodowych

- stolarz

- kucharz

 

Kandydat do oddziału przysposabiającego do pracy w określonym zawodzie powinien przedstawić opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Podanie do Szkoły Podstawowej pobierz

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next