Start

Konkurs 3 x Zdrowie

Konkurs „3 x Zdrowie” zgromadził Zambrowie reprezentacje czterech zasadniczych szkół Zawodowych Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Rywalizacja w konkursach: kulinarnym i plastycznym oraz rozgrywki w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców odbyła się pomiędzy uczniami z Łomży, Siemiatycz, Wasilkowa i Zambrowa. Ekipę ZSZ im. Stanisława Staszica tworzyli: Ewa Rozwadowska i Ewa Lewańska – tenis stołowy dziewcząt,

więcej : Konkurs 3 x Zdrowie

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

       

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionej szkoły powinien dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły pobierz,
 • dwie fotografie,
 • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.


Składanie dokumentów odbywa się w terminie do 30 czerwca br.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kolejność zgłoszeń kandydatów.


Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


Branżowa Szkoła II Stopnia rozpocznie działalność 1 września 2020 roku.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność 1 września 2017 roku. Utworzono klasę siódmą dla uczniów z trudnościami w nauce. Jest to klasa z przygotowaniem do określonej pracy w wybranym zawodzie. Uczeń może wybrać jeden z poniższych zawodów:

- fryzjer

- piekarz

- cukiernik

- mechanik pojazdów samochodowych

- stolarz

- kucharz

 

Kandydat do oddziału przysposabiającego do pracy w określonym zawodzie powinien przedstawić opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Podanie do Szkoły Podstawowej pobierz

"Staszicówka" będzie kształcić przyszłych strażaków

 Zapraszamy do zapoznania się NOWYM PROFILEM KSZTAŁCENIA
- PROFILEM POŻARNICZYM!

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Szkoła realizuje cele i zadania, wynikające z przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, uzdolnień i zainteresowań uczniów, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, podejmowanie dalszego kształcenia, przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy,
 2. zapewnia uczniom, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki i respektując chrześcijański system wartości, warunki niezbędne dla ich pełnego rozwoju osobowego,
 3. kształtuje postawy przedsiębiorczości, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym i przygotowuje uczniów do samokształcenia i świadomego planowania kariery zawodowej,
 4. rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury, Europy i Świata,
 5. kształtuje postawy prozdrowotne,
 6. przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

Specyfikę naszej szkoły poznasz klikając TU  lub z wywiadu umieszczonego poniżej

 

 

 

 

Page 30 of 30

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next