Branżowa Szkoła I Stopnia

 

     Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształci się w 3-letnia Branżowa Szkołę I Stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3 - letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

     Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-2018, 2018 - 2019 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

     Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

     Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

    Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

     Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie zyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

     Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i II stopnia objęci będą działaniami wychowawczymi.

     Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Łomży  powiatu łomżyńskiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu                                

    UCZEŃ OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE


PRZEBIEG NAUKI:

- nauka trwa 3 lata

- w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kur przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego

 

PONADTO SZKOŁA ZAPEWNIA NAJLEPSZYM UCZNIOM


- stypendium szkolne

- staże zagraniczne

- bezpłatny kurs na prawo jazdy

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zorganizowany wypoczynek

Avatar Slide Galleria